Všeobecné obchodní podmínky

Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli (dále jen hostovi) právo, aby mu ubytovatel (dále jen hotel) poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v Design Merrion hotelu.

 1. Každý ubytovaný host je povinen zapsat se na recepci hotelu (Check In kiosk) a prokázat věrohodně svoji totožnost minimálně v rozsahu údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, národnost, číslo průkazu totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas a podpis. Host potřebující pro vstup do ČR vízum je povinen se prokázat platným vízem. Hotel v případě neposkytnutí nutných osobních údajů, ke kterým je vázán platnými předpisy, může ubytování hosta odmítnout, a to bez ohledu na platnost rezervační smlouvy a storno poplatků.
 2. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen zaplatit cenu v souladu s jeho rezervací nejpozději v den příjezdu kreditní kartou. Platba na fakturu je možná, pouze je-li předem zaslána objednávka a zaplacena záloha.
 3. Hotel vydá hostovi při nástupu k ubytování a řádném vyplnění registračního formuláře kartu od pokoje a vstupních dveří do hotelu, která je platná po dobu jeho pobytu dle rezervace, nejdéle však do 12 hodin dne odjezdu hosta. Při opakovaném příchodu do hotelu tato karta umožní hostovi vstup do hotelu.
 4. Hotel odevzdá hostovi prostory mu vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 5. Host používá prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, společné prostory hotelu a používá služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
 6. Host řádně užívá prostory vyhrazené mu k ubytování. V těchto prostorách nesmí host bez souhlasu hotelu provádět žádné podstatné změny.
 7. Host má právo na základě objednaného ubytování se ubytovat nejpozději do 18 hodin. Hotel do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li dohodnuto jinak.
 8. Není-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 11 hodin posledního dne ubytování, v téže době pokoj i uvolní. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, může mu hotel účtovat pobyt i za následující den.
 9. Host, který se ubytuje před šestou hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
 10. Host, který si objednal ubytování před 12tou hodinou a jím objednaný pokoj nemohl být předešlou noc pronajat, platí ubytování i za předešlou noc.
 11. V době od 22.00 hod. do 7.00 hodin dodržuje host noční klid.
 12. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel (je-li ta možnost) nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 13. Hostovi je povoleno přijímat na pokoji návštěvy pouze se souhlasem hotelu (zapsáním do knihy návštěv) a to v době od 8.00 hod. do 22.00 hodin.
 14. Vstup psům do ubytovací části hotelu je povolen jen po předchozí domluvě a je zpoplatněn. 
 15. Užívání hotelu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
 16. Při onemocnění či úrazu hosta hotel zajistí poskytnutí, event. přivolání lékařské pomoci.
 17. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebiče, např. varné konvice. Výjimkou jsou holící strojky, kulmy a nabíjecí zařízení. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 18. Host při odchodu z pokoje zavře okna, vodovodní kohoutky, zabouchne pokoj a kartu od pokoje odevzdá na recepci, resp. vloží do check-out kiosku.
 19. Z bezpečnostních důvodů není povoleno nechávat děti do deseti let bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních společenských prostorách hotelu.
 20. Za škody, způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů.
 21. Hotel odpovídá za škodu na věcech, které byly hosty nebo pro ně vneseny, ledaže byly svěřeny do úschovy hotelu, či konkrétnímu zaměstnanci hotelu. 
 22. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, újmu vzniklou hotelu předčasným odjezdem je host povinen nahradit pouze tehdy, nemohl-li host újmě zabránit.
 23. Hotel může od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby v případě, jestliže host i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení tohoto řádu.
 24. Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem hotelu a ve výši uvedené v rezervaci. Platí zpravidla při vytvoření rezervace nejpozději však v den nástupu pobytu. Účet za poskytnuté ubytování a služby obdrží host e-mailem po ukončení pobytu.
 25. Hotel neodpovídá za škody způsobené na zaparkovaných vozidlech a věcech ponechaných v nich.
 • Vaším hostitelem, a tedy osobou zodpovědnou pro zpracování Vašich údajů je společnost: Jeseniova 49 s.r.o., se sídlem Plzeňská 155/113, Praha 5 – Košíře, IČ: 210 50 465, DIČ: CZ21050465

Účinnost ubytovacího řádu od 1.1.2024